baza filmów

szukaj

Regulamin

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE www.nhef.pl


§ 1
Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.nhef.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Usług;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Nauczyciel – Usługobiorca będący osobą fizyczną, zatrudniony na jakiejkolwiek podstawie prawnej w szkole lub innej placówce o charakterze oświatowym lub edukacyjnym, zarówno publicznej, jak i niepublicznej;
 6. Materiały – cyfrowe pliki zawierające w szczególności scenariusze lekcyjne zawierające teksty, fotografie, fragmenty muzyczne lub audiowizualne, udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 7. Licencja – umowa upoważniająca do korzystania przez Usługobiorcę z Materiałów, której warunki określa § 6 Regulaminu;
 8. Komputer – urządzenie, które pozwala Usługobiorcy przeglądać i pobierać treści zamieszczone w Serwisie;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę,
  2. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie,
  2. usługę udostępniania Materiałów Usługobiorcom.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.


§ 4
Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie Usług

 1. Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 3. Świadczenie Usługi udostępniania Materiałów:
  1. w odniesieniu do określonych przez Usługodawcę Materiałów jest dostępne dla wszystkich Usługobiorców bez potrzeby zakładania konta w Serwisie – w tym przypadku zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w momencie pobrania Materiału przez Usługobiorcę, albo
  2. w odniesieniu do pozostałych Materiałów jest dostępne tylko dla Nauczycieli i wymaga założenia konta w Serwisie – w tym przypadku zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje w momencie założenia konta.
 4. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi udostępniania Materiałów, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przez usunięcie wszystkich pobranych przez siebie Materiałów z dysku Komputera.
 6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi udostępniania Materiałów, o której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta. Usługodawca usuwa konto w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 9. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu.
 11. Usługobiorca dokonując aktywacji konta w Serwisie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.


§ 5
Usługa udostępniania Materiałów

 1. Usługodawca udostępnia Materiały wszystkim Usługobiorcom bez ograniczeń albo wyłącznie Nauczycielom. Usługodawca ma wyłączne prawo decydowania o zakresie Materiałów udostępnianych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.
 2. Materiały udostępniane są w technice umożliwiającej ich pobranie na dysk Komputera (download) lub ich bezpośrednie odtworzenie z Serwisu (streaming).
 3. Udostępnianie Materiałów przeznaczonych wyłącznie dla Nauczycieli wymaga – oprócz założenia przez nich konta w Serwisie – nadania przez Usługodawcę uprawnień Nauczycielowi. Usługodawca nadaje uprawnienia po zweryfikowaniu statusu Usługobiorcy jako Nauczyciela na podstawie m.in. następujących dokumentów:
  1. Formularz potwierdzenia czynnego wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Usługodawca udostępniając Usługobiorcy Materiały udziela mu niewyłącznej Licencji na korzystanie z Materiałów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługobiorca może korzystać z Materiałów wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia lekcji lub pozalekcyjnych zajęć o charakterze edukacyjnym, m.in. na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką (np. drukarską, cyfrową), w tym wprowadzanie do pamięci Komputera;
  2. publiczne wykonanie,
  3. publiczne wyświetlenie,
  4. publiczne odtworzenie.
 6. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Materiałów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 7. Nauczyciel nie może udzielać dalszej licencji (sublicencji) innym osobom.
 8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi udostępniania Materiałów, w szczególności w trybie określonym w § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu, Usługobiorca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Materiałów i niezwłocznie usunąć z dysku Komputera wszystkie pobrane przez siebie Materiały.


§ 6
Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, w szczególności do udostępniania Materiałów.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazane jest naruszanie warunków udzielonej Licencji.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


§ 7
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.


§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Usługobiorcy,
  2. login,
  3. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu,
  6. nazwa i adres placówki zatrudniającej Usługobiorcę.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 9. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.


§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: edukacja@nowehoryzonty.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 26.03.2012 r.
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 2010-2015 Regulamin serwisu »